Cập nhật Kết quả hệ Dự bị đại học Dân tộc, Cử tuyển, diện xét tuyển 30a năm học 2014-2015

Trường Dự bị đại học TP. HCM xin thông báo đến các em học sinh thuộc các hệ đào tạo Dự bị đại học Dân tộc, Cử tuyển và diện xét tuyển 30a kết quả phân bổ vào các trường năm học 2014 – 2015 như sau: DANH SÁCH PHÂN BỔ HỌC SINH HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC: Danh sách phân bổ học sinh hệ Dự bị đại học Dân tộc vào các trường Đại học: Danh sách phân bổ học sinh hệ Dự bị đại học Dân tộc vào các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp:…

Đọc tiếp