Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – CHÍNH TRỊ
45  NĂM XÂY DỰNG, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

1. Lịch sử phát triển

Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị được thành lập ngày 01/11/2009 trên cơ sở sáp nhập hai Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Công tác chính trị. Hai Phòng này được thành lập từ năm 1976 cùng với quá trình hình thành và phát triển Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh.

2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị

Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị là đơn vị tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc về công tác tổ chức, cán bộ, thi đua – khen thưởng, hành chính, văn thư – lưu trữ, công tác chính trị, thanh tra – pháp chế, kiểm định chất lượng giáo dục, vệ sinh môi trường và bảo vệ cơ quan.

Cụ thể:

a) Công tác tổ chức, thi đua khen thưởng: Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường và tổ chức thực hiện các công tác về:

– Quy hoạch, kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức trong Nhà trường.

– Công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức Nhà trường.

– Theo dõi việc thực hiện Luật Lao động, Luật Viên chức, xây dựng chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các đơn vị trong Trường; thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến viên chức, người lao động.

– Tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức, vai trò của công tác thi đua trong viên chức, người lao động; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định, tiêu chí về công tác thi đua trong Trường; tham mưu và tổ chức phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động của Nhà trường; thực hiện hồ sơ đề nghị các hình thức thi đua cho các tập thể, cá nhân của Trường. 

       b) Công tác hành chính, văn thư – lưu trữ:     

– Là đầu mối gắn kết và điều phối chung hoạt động của các đơn vị trong Trường để xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Trường; trực tiếp truyền đạt các quyết định, ý kiến chỉ đạo, thông báo của lãnh đạo Trường đến các đơn vị và cá nhân trong Trường.

– Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; dự thảo các văn bản của Nhà trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

– Quản lý và sử dụng các con dấu của Trường theo quy định; thực hiện các thủ tục hành chính đối với viên chức, người lao động đi công tác hoặc khách đến công tác tại Trường;

– Tham mưu thực hiện công tác đối ngoại cho lãnh đạo Trường.

– Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc đón tiếp khách, đến Trường công tác hoặc việc tổ chức các hội nghị, hội thảo và sự kiện của Trường.

– Tổ chức đấu thầu mua sắm, cấp phát các trang hiện vật cho học sinh theo quy định của Nhà nước.

c) Công tác chính trị – tư tưởng:

– Dự thảo các biện pháp, kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị;

– Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của viên chức, người lao động và học sinh – sinh viên để đề xuất các biện pháp, kế hoạch tuyên truyền, giáo dục;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của Trường;

– Phối hợp tổ chức các ngày lễ trong năm như Lễ Khai giảng, Lễ Tổng kết năm học…; phối hợp với các đơn vị và các đoàn thể, các tổ chức xã hội trong Trường phát động viên chức, người lao động, học sinh – sinh viên thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

d) Công tác vệ sinh, bảo vệ

– Công tác vệ sinh: Bảo đảm vệ sinh khuôn viên trường học, sân trường, lớp học; tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác nâng cao mỹ quan Nhà trường;

– Công tác bảo vệ: Đảm bảo được an ninh trật tự, an toàn cơ quan, thực hiện tốt các ca trực, bàn giao ca trực đầy đủ; tham gia công tác phòng cháy chữa cháy khi có sự cố với các lực lượng của Trường; phối hợp với bảo vệ ký túc xá đảm bảo an ninh trật tự ký túc xá.

đ) Ngoài ra, Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị còn tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường và tổ chức thực hiện các công tác về Thanh tra, Pháp chế, Kiểm định chất lượng giáo dục và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

CB-VC Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị

3. Đội ngũ cán bộ – viên chức của Phòng hiện nay

* Trưởng phòng: Thạc sĩ Trần Trung Thiện.

* Tổ văn phòng:

– Cử nhân Thạch Xa Ni – Chuyên viên.

– Thạc sĩ Vương Thị Hương – Giáo viên kiêm nhiệm.

– Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Lộc  – Bí thư Đoàn Trường, Chuyên viên.

– Cử nhân Lưu Hoàng Huy – Chuyên viên.

* Tổ tạp vụ

– Bà Nguyễn Thị Thanh Nga –  Nhân viên.

– Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Nhân viên.

Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức, người lao động nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường, tập thể viên chức, người lao động Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị luôn nỗ lực, không ngừng đổi mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nhà trường giao.

Viên chức, người lao động của Phòng luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do Nhà trường, Công đoàn trường và cấp trên phát động. Tập thể Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị là một trong những đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động. Nhiều năm liên tục, tập thể Phòng được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc; được nhận nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh./.

            PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – CHÍNH TRỊ

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.