Văn bản BGDĐT

Văn bản qui phạm pháp luật

 • Thông tư 9/2022/TT-BGDĐT
  on 06/06/2022 at 12:00 am

  Thông tư Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học

 • Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT
  on 06/06/2022 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

 • Thông tư 4/VBHN-BGDĐT
  on 30/05/2022 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập

 • Thông tư 3/VBHN-BGDĐT
  on 27/05/2022 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

 • Thông tư 1/VBHN-BGDĐT
  on 23/05/2022 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 • Thông tư 2/VBHN-BGDĐT
  on 23/05/2022 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông

 • Thông tư 7/2022/TT-BGDĐT
  on 23/05/2022 at 12:00 am

  Thông tư quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục

 • Thông tư 06/2022/TT-BGDĐT
  on 11/05/2022 at 12:00 am

  Thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

 • Thông tư 05/2022/TT-BGDĐT
  on 19/03/2022 at 12:00 am

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT
  on 04/03/2022 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

 • Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT
  on 18/01/2022 at 12:00 am

  Thông tư Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

 • Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT
  on 18/01/2022 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non

 • Thông tư 01/2022/TT-BGDĐT
  on 14/01/2022 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học

 • Thông tư 46/2021/TT-BGDĐT
  on 31/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

 • Thông tư 47/2021/TT-BGDĐT
  on 31/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục

 • Thông tư 48/2021/TT-BGDĐT
  on 31/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên

 • Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT
  on 31/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục

 • Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT
  on 31/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 43/2021/TT-BGDĐT
  on 30/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

 • Thông tư 36/2021/TT-BGDĐT
  on 24/12/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Quyết định 1751/QĐ-BGDĐT
  on 22/06/2022 at 12:00 am

  Quyết định về việc phê duyệt Tài liệu hướng dẫn truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông

 • Khác 692/TB-BGDĐT
  on 20/06/2022 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tại nước Cộng hoàn Dân chủ nhân dân Lào năm 2022

 • Công văn 2598/BGDĐT-GDĐH
  on 20/06/2022 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

 • Công văn 2563/BGDĐT-QLCL
  on 17/06/2022 at 12:00 am

  Về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022

 • Quyết định 1683/QĐ-BGDĐT
  on 17/06/2022 at 12:00 am

  Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

 • Khác 672/TB-BGDĐT
  on 17/06/2022 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia năm 2022

 • Quyết định 1666/QĐ-BGDĐT
  on 16/06/2022 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 2523/BGDĐT-QLCL
  on 16/06/2022 at 12:00 am

  Về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022

 • Khác 662/KH-BGDĐT
  on 15/06/2022 at 12:00 am

  Kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

 • Chỉ thị 643/CT-BGDĐT
  on 10/06/2022 at 12:00 am

  Chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông

 • Quyết định 1522/QĐ-BGDĐT
  on 09/06/2022 at 12:00 am

  Quyết định về việc điều động các cơ sở giáo dục đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi, chấm thi; các Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia kiểm tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Bộ GDĐT

 • Quyết định 1500/QĐ-BGDĐT
  on 08/06/2022 at 12:00 am

  Quyết định về việc thành lập các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kiểm tra công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

 • Công văn 2350/BGDĐT-GDTC
  on 06/06/2022 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị.

 • Công văn 2318/BGDĐT-CNTT
  on 03/06/2022 at 12:00 am

  Về việc Danh sách một số máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

 • Khác 608/TB-BGDĐT
  on 03/06/2022 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2022

 • Công văn 2288/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 01/06/2022 at 12:00 am

  Về việc Tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp hè 2022

 • Công văn 2221/BGDĐT-QLCL
  on 30/05/2022 at 12:00 am

  Về việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

 • Khác 482/KH-BGDĐT
  on 06/05/2022 at 12:00 am

  Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022

 • Công văn 1901/BGDĐT-HTQT
  on 06/05/2022 at 12:00 am

  Về việc báo cáo về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

 • Khác 476/CĐ-BGDĐT
  on 04/05/2022 at 12:00 am

  Công điện về việc tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.