Văn bản BGDĐT

Văn bản qui phạm pháp luật

 • Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT
  on 28/06/2021 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

 • Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT
  on 23/06/2021 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

 • Khác 03/VBHN-BGDĐT
  on 04/06/2021 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

 • Thông tư 16/2021/TT-BGDĐT
  on 01/06/2021 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Khác 02/VBHN-BGDĐT
  on 04/05/2021 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

 • Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT
  on 15/04/2021 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

 • Khác 01/VBHN-BGDĐT
  on 13/04/2021 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Chương trình mầm non

 • Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT
  on 05/04/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên

 • Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT
  on 05/04/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học

 • Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT
  on 05/04/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông

 • Thông tư 9/2021/TT-BGDĐT
  on 30/03/2021 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên

 • Thông tư 8/2021/TT-BGDĐT
  on 18/03/2021 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

 • Thông tư 5/2021/TT-BGDĐT
  on 12/03/2021 at 12:00 am

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 7/2021/TT-BGDĐT
  on 12/03/2021 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể thao

 • Thông tư 3/2021/TT-BGDĐT
  on 02/02/2021 at 12:00 am

  Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập

 • Thông tư 4/2021/TT-BGDĐT
  on 02/02/2021 at 12:00 am

  Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập

 • Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT
  on 31/12/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường

 • Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT
  on 31/12/2020 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo

 • Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT
  on 31/12/2020 at 12:00 am

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT
  on 31/12/2020 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Điều lệ Trường mầm non

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Công văn 3026/BGDĐT-QLCL
  on 20/07/2021 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 • Quyết định 2386/QĐ-BGDĐT
  on 16/07/2021 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi "Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2021 (SV_STARTUP-2021)

 • Công văn 2921/BGDĐT-GDĐH
  on 13/07/2021 at 12:00 am

  Về việc triển khai phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ

 • Khác 660/KH-BGDĐT
  on 13/07/2021 at 12:00 am

  Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 2909/BGDĐT-TTr
  on 12/07/2021 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn thanh tra/kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ ĐH; tuyển sinh trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non 2021

 • Quyết định 2310/QĐ-BGDĐT
  on 07/07/2021 at 12:00 am

  Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2022

 • Quyết định 2288/QĐ-BGDĐT
  on 06/07/2021 at 12:00 am

  Quyết định Cấp phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long

 • Quyết định 2193/QĐ-BGDĐT
  on 30/06/2021 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển Vật lý giai đoạn 2017-2025

 • Quyết định 2191/QĐ-BGDĐT
  on 30/06/2021 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2022

 • Quyết định 2190/QĐ-BGDĐT
  on 30/06/2021 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2022

 • Khác 622/TB-BGDĐT
  on 29/06/2021 at 12:00 am

  Thông báo về việc tuyển chọn bổ sung giảng viên, giáo viên đi giảng dạy tiếng Việt tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhiệm kỳ 2021-2023

 • Quyết định 2108/QĐ-BGDĐT
  on 24/06/2021 at 12:00 am

  Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 2107/QĐ-BGDĐT
  on 24/06/2021 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 2540/BGDĐT-QLCL
  on 21/06/2021 at 12:00 am

  Về việc cập nhật dữ liệu lên Hệ thống tra cứu văn bằng, chứng chỉ

 • Công văn 2540/BGDĐT-QLCL
  on 21/06/2021 at 12:00 am

  Về việc cập nhật dữ liệu lên Hệ thống tra cứu văn bằng, chứng chỉ

 • Quyết định 1949/QĐ-BGDĐT
  on 17/06/2021 at 12:00 am

  Quyết định về việc điều động các cơ sở giáo dục đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

 • Quyết định 1939/QĐ-BGDĐT
  on 16/06/2021 at 12:00 am

  Quyết định công nhận hoạt động của Tổ chức Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programmes (AQAS) tại Việt Nam

 • Quyết định 1940/QĐ-BGDĐT
  on 16/06/2021 at 12:00 am

  Quyết định công nhận hoạt động của Tổ chức Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) tại Việt Nam

 • Quyết định 1941/QĐ-BGDĐT
  on 16/06/2021 at 12:00 am

  Quyết định công nhận hoạt động của Tổ chức Accreditation Agency for Study Programs in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics - (ASIIN) tại Việt Nam

 • Công văn 2345/BGDĐT-GDTH
  on 07/06/2021 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.