Văn bản BGDĐT

Văn bản qui phạm pháp luật

 • Công văn 21/2020/TT-BGDĐT
  on 31/07/2020 at 12:00 am

  Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

 • Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT
  on 27/07/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

 • Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT
  on 29/06/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật

 • Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT
  on 29/06/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

 • Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT
  on 29/06/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 16/2020/TT-BGDĐT
  on 05/06/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm

 • Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT
  on 26/05/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

 • Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT
  on 26/05/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

 • Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT
  on 26/05/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

 • Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT
  on 22/05/2020 at 12:00 am

  Thông tư Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

 • Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT
  on 19/05/2020 at 12:00 am

  Thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

 • Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT
  on 14/05/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

 • Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT
  on 07/05/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

 • Khác 02/VBHN-BGDĐT
  on 30/03/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

 • Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT
  on 23/03/2020 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT
  on 20/03/2020 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT
  on 19/03/2020 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT
  on 18/03/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định só 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

 • Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT
  on 18/03/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học

 • Khác 01/VBHN-BGDĐT
  on 04/03/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT
  on 03/08/2020 at 12:00 am

  Quyết định về việc điều chỉnh phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

 • Quyết định 2172/QĐ-BGDĐT
  on 03/08/2020 at 12:00 am

  Quyết định Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Khác 13/TB-HTQT
  on 03/08/2020 at 12:00 am

  Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ma-Rốc năm 2020

 • Công văn 2832/BGDĐT-QLCL
  on 30/07/2020 at 12:00 am

  Về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

 • Công văn 2814/BGDĐT-NGCBQLGD
  on 29/07/2020 at 12:00 am

  Về việc đề xuất điều chỉnh quy định về bồi dưỡng viên chức tại Nghị định số 101

 • Quyết định 2084/QĐ-BGDĐT
  on 27/07/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

 • Khác 593/KH-BGDĐT
  on 24/07/2020 at 12:00 am

  Kế hoạch Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020

 • Khác 594/KH-BGDĐT
  on 24/07/2020 at 12:00 am

  Kế hoạch Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020

 • Công văn 2749/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 24/07/2020 at 12:00 am

  Về việc tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học mới 2020-2021 cho HSSV

 • Quyết định 2046/QĐ-BGDĐT
  on 22/07/2020 at 12:00 am

  Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường mở mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo phục vụ xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021

 • Quyết định 2043/QĐ-BGDĐT
  on 22/07/2020 at 12:00 am

  Quyết định về việc công khai công bố dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

 • Công văn 2641/BGDĐT-GDĐH
  on 20/07/2020 at 12:00 am

  Về việc đính chính thông tin tại Công văn số 419/BGDĐT-GDĐH ngày 14/02/2020

 • Khác 575/KH-BGDĐT
  on 17/07/2020 at 12:00 am

  Kế hoạch Tổ chức Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2020

 • Công văn 2592/BGDĐT-KHTC
  on 16/07/2020 at 12:00 am

  Về việc chấn chỉnh việc thực hiện xây dựng Báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 5 năm năm 2021 - 2025

 • Công văn 2580/BGDĐT-GDDT
  on 15/07/2020 at 12:00 am

  Về việc báo cáo tình hình 05 năm thực hiện Quyết định số 5596/QĐ-BGDĐT ngày 24/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 2570/BGDĐT-GDĐH
  on 14/07/2020 at 12:00 am

  Về việc in ấn bộ giáo trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học

 • Công văn 2548/BGDĐT-GDTC
  on 13/07/2020 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg

 • Khác 553/KH-BGDĐT
  on 09/07/2020 at 12:00 am

  Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2020

 • Khác 08/TB-HĐNGND-NGƯT
  on 07/07/2020 at 12:00 am

  Thông báo về việc thăm dò dư luận đối với ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2020

 • Quyết định 1722/QĐ-BGDĐT
  on 29/06/2020 at 12:00 am

  Quyết định về việc phê duyệt danh mục Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.