Văn bản BGDĐT

Văn bản qui phạm pháp luật

 • Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT
  on 27/05/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

 • Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT
  on 26/05/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

 • Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT
  on 26/05/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

 • Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT
  on 22/05/2020 at 12:00 am

  Thông tư Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

 • Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT
  on 19/05/2020 at 12:00 am

  Thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

 • Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT
  on 14/05/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

 • Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT
  on 07/05/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

 • Khác 02/VBHN-BGDĐT
  on 30/03/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

 • Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT
  on 23/03/2020 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT
  on 20/03/2020 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT
  on 19/03/2020 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT
  on 18/03/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định só 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

 • Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT
  on 18/03/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học

 • Khác 01/VBHN-BGDĐT
  on 04/03/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

 • Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT
  on 10/02/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 • Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT
  on 05/02/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm

 • Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT
  on 30/01/2020 at 12:00 am

  Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ cở giáo dục phổ thông

 • Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT
  on 30/12/2019 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT
  on 30/12/2019 at 12:00 am

  Thông tư quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học

 • Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT
  on 26/12/2019 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Công văn 1950/BGDĐT-KHCNMT
  on 03/06/2020 at 12:00 am

  Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường năm 2020

 • Quyết định 1420/QĐ-BGDĐT
  on 01/06/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

 • Quyết định 1400/QĐ-BGDĐT
  on 29/05/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 1809/BGDĐT-NGCBQLGD
  on 25/05/2020 at 12:00 am

  Về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020

 • Công văn 1808/BGDĐT-NGCBQLGD
  on 25/05/2020 at 12:00 am

  Về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II) năm 2020

 • Công văn 1807/BGDĐT-NHCBQLGD
  on 25/05/2020 at 12:00 am

  Về việc tổ chức thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng III) năm 2020

 • Công văn 1758/BGDĐT-GDTC
  on 20/05/2020 at 12:00 am

  Về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020

 • Công văn 1726/BGDĐT-KHCNMT
  on 19/05/2020 at 12:00 am

  Về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp BVMT

 • Công văn 1709/BGDĐT-GDDT
  on 18/05/2020 at 12:00 am

  Về việc thực hiện chính sách đối với trẻ em, học sinh ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn học kỳ II năm học 2019-2020

 • Công văn 1713/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 18/05/2020 at 12:00 am

  Về việc tăng cường triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong học sinh phổ thông

 • Công văn 1715/BGDĐT-GDTC
  on 18/05/2020 at 12:00 am

  Về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước dịp hè năm 2020

 • Công văn 1700/BGDĐT-GDDT
  on 15/05/2020 at 12:00 am

  Về việc thực hiện chính sách đối với trẻ em, học sinh ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn học kỳ II năm học 2019-2020

 • Quyết định 1197/QĐ-BGDĐT
  on 15/05/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch phân công thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 1205/QĐ-BGDĐT
  on 15/05/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

 • Khác 309/KH-BGDĐT
  on 15/05/2020 at 12:00 am

  Kế hoạch Tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020"

 • Công văn 1660/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 13/05/2020 at 12:00 am

  Về việc triển khai tuyên tuyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020

 • Quyết định 4891/QĐ-BGDĐT
  on 23/12/2019 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt chương trình, giáo trình sử dụng chung các môn lý luận chính trị đối với đào tạo trình độ đại học các ngành chuyên về lý luận chính trị

 • Quyết định 4890/QĐ-BGDĐT
  on 23/12/2019 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt chương trình, giáo trình sử dụng chung các môn lý luận chính trị đối với đào tạo trình độ đại học các ngành không chuyên về lý luận chính trị

 • Quyết định 1866/QĐ-BGDĐT
  on 02/07/2019 at 12:00 am

  Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

 • Quyết định 1990/QĐ-BGDĐT
  on 28/05/2018 at 12:00 am

  Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.