Văn bản BGDĐT

Văn bản qui phạm pháp luật

 • Khác 6/VBHN-BGDĐT
  on 10/06/2024 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông

 • Thông tư 9/2024/TT-BGDĐT
  on 03/06/2024 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 • Khác 5/VBHN-BGDĐT
  on 31/05/2024 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

 • Khác 4/VBHN-BGDĐT
  on 30/05/2024 at 12:00 am

  văn bản hợp nhất Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

 • Thông tư 8/2024/TT-BGDĐT
  on 15/05/2024 at 12:00 am

  Thông tư Hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp bậc

 • Khác 527/TB-BGDĐT
  on 14/05/2024 at 12:00 am

  Thông báo Tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia năm 2024

 • Thông tư 7/2024/TT-BGDĐT
  on 02/05/2024 at 12:00 am

  Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 7 và thay thế Phụ lục II, Phụ lục III của Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

 • Khác 2/VBHN-BGDĐT
  on 26/04/2024 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học

 • Khác 3/VBHN-BGDĐT
  on 26/04/2024 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở

 • Khác 1/VBHN-BGDĐT
  on 22/04/2024 at 12:00 am

  Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

 • Thông tư 6/2024/TT-BGDĐT
  on 10/04/2024 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

 • Thông tư 4/2024/TT-BGDĐT
  on 29/03/2024 at 12:00 am

  Thông tư Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập

 • Thông tư 5/2024/TT-BGDĐT
  on 29/03/2024 at 12:00 am

  Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm

 • Thông tư 3/2024/TT-BGDĐT
  on 18/03/2024 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục

 • Thông tư 2/2024/TT-BGDĐT
  on 06/03/2024 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 1/2024/TT-BGDĐT
  on 05/02/2024 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học

 • Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT
  on 29/12/2023 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

 • Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT
  on 29/12/2023 at 12:00 am

  Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục

 • Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT
  on 28/12/2023 at 12:00 am

  Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

 • Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT
  on 28/12/2023 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Quyết định 1918/QĐ-BGDĐT
  on 12/07/2024 at 12:00 am

  Quyết định Kiện toàn Hội đồng xét công nhận cuộc thi Olympic thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học và các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Khác 808/KH-BGDĐT
  on 03/07/2024 at 12:00 am

  Kế hoạch Triển khai Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030" của ngành Giáo dục

 • Quyết định 1766/QĐ-BGDĐT
  on 01/07/2024 at 12:00 am

  Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành và thủ tục hành chính được thay thế trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 3240/BGDĐT-VCSVC
  on 28/06/2024 at 12:00 am

  Về việc thực hiện báo cáo thực trạng, nhu cầu về số lớp học, phòng học, phòng công vụ cho giáo viên

 • Quyết định 1716/QĐ-BGDĐT
  on 26/06/2024 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành tài liệu hướng dẫn truyền thông giáo dục sức khỏe cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông

 • Công văn 3150/BGDĐT-KHCNMT
  on 25/06/2024 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7

 • Quyết định 1680/QĐ-BGDĐT
  on 21/06/2024 at 12:00 am

  Quyết định Điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục và Phát triển AM và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh)

 • Khác 763/TB-BGDĐT
  on 20/06/2024 at 12:00 am

  Thông báo Tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm 2024

 • Khác 767/TB-BGDĐT
  on 20/06/2024 at 12:00 am

  Thông báo về việc tuyển chọn giáo viên, giảng viên Việt Nam đi dạy tiếng Việt tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhiệm kỳ 2024-2026

 • Quyết định 1616/QĐ-BGDĐT
  on 11/06/2024 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam), Đại học Huế và IELTS Australia Pty Ltd (Australia)

 • Quyết định 1618/QĐ-BGDĐT
  on 11/06/2024 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam), Công ty cổ phần Giáo dục và Đào tạo Ant Edu và IELTS Australia Pty Ltd (Australia)

 • Quyết định 1617/QĐ-BGDĐT
  on 11/06/2024 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh IELTS giữa Công ty TNHH Giáo dục IDP (Việt Nam), Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo VINACADEMY và IELTS Australia Pty Ltd (Australia)

 • Quyết định 1596/QĐ-BGDĐT
  on 07/06/2024 at 12:00 am

  Quyết định về Danh mục ngành đào tạo thí điểm các trình độ của giáo dục đại học

 • Công văn 2715/BGDĐT-KHCNMT
  on 06/06/2024 at 12:00 am

  Về việc Gia hạn thời gian nộp hồ sơ Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024

 • Quyết định 1568/QĐ-BGDĐT
  on 05/06/2024 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Pearson Test of English Academic giữa Công ty TNHH Tư vấn Du học và Dịch thuật Đức ANh và Tập đoàn Giáo dục Pearson (Vương quốc Anh)

 • Công văn 2684/BGDĐT-GDĐH
  on 05/06/2024 at 12:00 am

  Về việc đính chính Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT

 • Quyết định 1537/QĐ-BGDĐT
  on 30/05/2024 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa trường Đại học Phenikaa và Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục Quốc tế khảo thí Hán ngữ (Bắc Kinh), Trung Quốc

 • Công văn 2479/BGDĐT-KHCNMT
  on 28/05/2024 at 12:00 am

  Về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2024

 • Khác 599/KH-BGDĐT
  on 27/05/2024 at 12:00 am

  Kế hoạch Kiểm tra của các đoàn Lãnh đạo Bộ và Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

 • Nghị quyết 1450/QĐ-BGDĐT
  on 22/05/2024 at 12:00 am

  Quyết định về việc đính chính Thông tư số 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở, Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung hoc phổ thông

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.