Văn bản BGDĐT

Văn bản qui phạm pháp luật

 • Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT
  on 26/10/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

 • Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT
  on 09/10/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học

 • Thông tư 38/2020/TT-BGDĐT
  on 06/10/2020 at 12:00 am

  Thông tư quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

 • Thông tư 36/2020/TT-BGDĐT
  on 05/10/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm

 • Thông tư 37/2020/TT-BGDĐT
  on 05/10/2020 at 12:00 am

  Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

 • Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT
  on 01/10/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập

 • Thông tư 31/2020/TT-BGDĐT
  on 15/09/2020 at 12:00 am

  Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục

 • Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT
  on 15/09/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

 • Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT
  on 15/09/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

 • Thông tư 34/2020/TT-BGDĐT
  on 15/09/2020 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn học Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng Mnông, Tiếng Thái

 • Thông tư 29/2020/TT-BGDĐT
  on 15/09/2020 at 12:00 am

  Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục

 • Thông tư 30/2020/TT-BGDĐT
  on 15/09/2020 at 12:00 am

  Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp

 • Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT
  on 04/09/2020 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học

 • Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT
  on 04/09/2020 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu học

 • Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT
  on 26/08/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

 • Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT
  on 26/08/2020 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT
  on 25/08/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

 • Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT
  on 06/08/2020 at 12:00 am

  Thông tư Quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập

 • Thông tư 23/2020/TT-BGDĐT
  on 06/08/2020 at 12:00 am

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn, tổ chức cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 21/2020/TT-BGDĐT
  on 31/07/2020 at 12:00 am

  Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Quyết định 3227/QĐ-BGDĐT
  on 28/10/2020 at 12:00 am

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 1028/TTr-NV2
  on 26/10/2020 at 12:00 am

  Về việc báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020 khối cơ sở GDĐH

 • Công văn 4383/BGDĐT-QLCL
  on 22/10/2020 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng chất lượng năm học 2020-2021

 • Công văn 4295/BGDĐT-TĐKT
  on 19/10/2020 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021

 • Khác 1067/TB-BGDĐT
  on 15/10/2020 at 12:00 am

  Thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2020

 • Khác 1051/TB-BGDĐT
  on 13/10/2020 at 12:00 am

  Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa Tiếng dân tộc lớp 1

 • Quyết định 2984/QĐ-BGDĐT
  on 09/10/2020 at 12:00 am

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Công văn 4003/BGDĐT-CNTT
  on 07/10/2020 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020-2021

 • Công văn 3980/BGDĐT-GDQPAN
  on 06/10/2020 at 12:00 am

  Về việc triệu tập cán bộ tham dự Lớp tập huấn BCHQS các trường, cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ về công tác QPQS, LLTV năm 2020

 • Công văn 3937/BGDĐT-TTr
  on 02/10/2020 at 12:00 am

  Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2019-2020

 • Quyết định 2866/QĐ-BGDĐT
  on 01/10/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 2866/QĐ-BGDĐT
  on 01/10/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Quyết định 2859/QĐ-BGDĐT
  on 30/09/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

 • Công văn 3843/BGDĐT-VP
  on 29/09/2020 at 12:00 am

  Về việc thực hiện Báo cáo thống kê giáo dục đầu kỳ năm học 2020-2021

 • Công văn 3828/BGDĐT-GDTX
  on 28/09/2020 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với Giáo dục thường xuyên

 • Khác 3747/BGDĐT-PC
  on 23/09/2020 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2020 về công tác pháp chế

 • Quyết định 2727/QĐ-BGDĐT
  on 23/09/2020 at 12:00 am

  Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

 • Công văn 3733/BGDĐT-TTr
  on 22/09/2020 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thanh tra/kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ Đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

 • Khác 819/KH-BGDĐT
  on 18/09/2020 at 12:00 am

  Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong ngành Giáo dục

 • Công văn 3674/BGDĐT-GDQPAN
  on 17/09/2020 at 12:00 am

  Về việc triệu tập Lớp tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh; tập huấn ứng dụng CNTT trong giảng dạy GDQPAN năm 2020

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.