Ban Giám hiệu

Với nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Trường, Ban Giám Hiệu Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay gồm có các thành viên sau đây:

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Lê Hữu Thức
lhthuc@hcmpreu.edu.vn


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Nguyễn Thị MinhThư
ntmthu@hcmpreu.edu.vn

ThS. Trần Trung Thiện
ttthien@hcmpreu.edu.vn

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.