Phòng Quản trị – Thiết bị

Phòng Quản trị – Thiết bị được thành lập theo Quyết định số 323/QĐ-DBĐH ngày 30 tháng 10 năm 2009, trên cơ sở tách phòng Tổ chức – Hành chính cũ thành phòng Tổ chức- Hành chánh – Chính trị và phòng Quản trị-Thiết bị;

ThS. Nguyễn Thế Trường – Trưởng phòng Quản trị – Thiết bị

  1. Chức năng:

Phòng Quản trị – Thiết bị có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, sử dụng và cơ sở vật chất, tài sản của Nhà trường.

  1. Nhiệm vụ:

2.1. Tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về quản lý, sử dụng, trang bị, tu sửa hoặc cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản của Nhà trường: nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng máy tính, ký túc xá, nhà ăn, bãi xe; trang thiết bị phục vụ công tác, giảng dạy, học tập; phương tiện vận chuyển, thông tin liên lạc.

2.2. Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc bố trí phòng học, phòng làm việc và trang thiết bị đảm bảo các hoạt động chung của Trường.

2.3. Phối hợp tổ chức phục vụ tất cả các khối học tại Trường.

2.4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm trang bị, tài sản cố định phục vụ công tác, giảng dạy và học tập; quản lý việc sử dụng và bảo trì các trang thiết bị, tài sản;

2.5. Tổ chức thực hiện đúng qui trình các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị của Trường theo quy định.

2.6. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ; an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

2.7. Phục vụ xe theo yêu cầu.

2.8.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

Tập thể phòng Quản trị – Thiết bị năm 2020

  1. Về nhân sự của Phòng.

Phòng Quản trị -Thiết bị hiện có 4 cán bộ, viên chức, người lao đông với cơ cấu tổ chức:

  • ThS. Nguyễn Thế Trường – Trưởng phòng
  • Ông Bùi Thanh Xuân – Phó trưởng phòng
  • Ông Mai Văn Châu – Nhân viên.
  • Ông Bùi Văn Thành – Nhân viên.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.