Phòng Quản trị – Thiết bị

Bà Lê Thị Tuyết Nhung – Trưởng phòng

Phòng Quản trị – Thiết bị được thành lập theo Quyết định số 323/QĐ-DBĐH ngày 30 tháng 10 năm 2009, trên cơ sở tách phòng Tổ chức – Hành chính cũ thành phòng Tổ chức- Hành chánh – Chính trị và phòng Quản trị-Thiết bị;

  1. Chức năng:

Phòng Quản trị – Thiết bị có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, sử dụng và cơ sở vật chất, tài sản của Nhà trường.

  1. Nhiệm vụ:

2.1. Tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về quản lý, sử dụng, trang bị, tu sửa hoặc cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản của Nhà trường: nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng máy tính, ký túc xá, nhà ăn, bãi xe; trang thiết bị phục vụ công tác, giảng dạy, học tập; phương tiện vận chuyển, thông tin liên lạc.

2.2. Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc bố trí phòng học, phòng làm việc và trang thiết bị đảm bảo các hoạt động chung của Trường.

2.3. Phối hợp tổ chức phục vụ tất cả các khối học tại Trường.

2.4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm trang bị, tài sản cố định phục vụ công tác, giảng dạy và học tập; quản lý việc sử dụng và bảo trì các trang thiết bị, tài sản;

2.5. Tổ chức thực hiện đúng qui trình các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị của Trường theo quy định.

2.6. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ; an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

2.7. Phục vụ xe theo yêu cầu.

2.8.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.

  1. Về nhân sự của Phòng.

Phòng Quản trị -Thiết bị hiện có 6 cán bộ – viên chức với cơ cấu tổ chức:

  • Bà Lê Thị Tuyết Nhung – Trưởng phòng
  • Ông Bùi Thanh Xuân – Phó trưởng phòng
  • Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chuyên viên
  • Ông Vũ Đình Thực – Kỹ sư, nhân viên quản trị
  • Ông Phạm Văn Trung – Kỹ sư, nhân viên quản trị
  • Ông Mai Văn Châu – Nhân viên quản trị.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.