Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

I. Lịch sử hình thành

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên (P. CTHSSV) được thành lập từ tháng 8/2017, theo Quyết định số 323/QĐ-DBĐH ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh, trên cơ sở sát nhập một phần Ban Quản lý ký túc xá (KTX) cũ và một bộ phận quản lý học sinh ở Phòng Đào tạo.

II. Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác liên quan đến học sinh – sinh viên (HSSV), quản lý HSSV nội trú KTX và công tác y tế trường học.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác quản lí học sinh nội trú tại kí túc xá

– Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào học và ở nội trú theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và Nhà trường;

– Phối hợp với phòng Đào tạo trong việc tuyển sinh, phân ngành cho học sinh hệ Dự bị đại học dân tộc;

– Quản lí, giám sát học sinh, sinh viên nội trú tại KTX đang theo học tại Trường;

Chăm lo, phục vụ học sinh, sinh viên nội trú về ăn, ở, sức khỏe, sinh hoạt, học tập và tự học;

– Tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên nội trú sống lành mạnh, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của Nhà trường;

– Có kế hoạch xây dựng, sửa chữa nâng cấp, tu bổ các công trình hạ tầng và thiết bị phục vụ cho học sinh khu nội trú;

– Thành lập và phát huy vai trò của Ban tự quản, lực lượng bảo vệ; Phối hợp với công an phường, quận, thành phố để thực hiện có hiệu quả các biện pháp, phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn, bảo vệ khu nội trú;

– Bảo vệ tài sản, tính mạng của học sinh, sinh viên nội trú; tổ chức trực nội trú 24/24;

b) Công tác chính trị tư tưởng trong học sinh – sinh viên

– Phối hợp với các đơn vị và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường tổ chức các hoạt động học tập, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên;

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị trong học sinh – sinh viên; tổ chức các hoạt động chính khóa và ngoại khóa, xây dựng trường học thân thiện, xây dựng nếp sống văn hóa trong KTX;

– Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng học sinh – sinh viên để đề xuất các biện pháp, kế hoạch tuyên truyền, giáo dục;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của Trường;

– Phối hợp với các đơn vị và các đoàn thể, các tổ chức xã hội trong Trường phát động các phong trào thi đua, xây dựng trường học theo các tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Phối hợp phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị tổ chức Lễ khai giảng, Sơ kết học kì, Tổng kết năm học và đối thoại giữa học sinh – sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường;

– Phối hợp tổ chức tuần sinh hoạt công dân, học sinh – sinh viên đầu mỗi năm học.

c) Công tác y tế trường học

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; công tác y tế dự phòng, vệ sinh phòng bệnh;

– Giám sát công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm;

– Khám bệnh, sơ cấp cứu cho viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên;

Quản lí hồ sơ khám sức khỏe; quản lí, bảo quản, đảm bảo số lượng, chất lượng thuốc, cấp phát thuốc an toàn hợp lí;

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sức khỏe trong viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên;

– Thống kê báo cáo và đánh giá về công tá y tế trường học.

d) Công tác bảo vệ KTX

Đảm bảo được an ninh trật tự, an toàn khu nội trú của học sinh – sinh viên, thực hiện tốt các ca trực, bàn giao ca trực đầy đủ; phối hợp với bảo vệ cổng trường để đảm bảo an ninh trật tự, xử lí khi có sự cố bất thường xảy ra.

e) Công tác thực hiện chế độ chính sách và các công tác khác

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường trong việc khen thưởng, xử lí vi phạm, kỉ luật học sinh;

– Tổ chức thực hiện việc mua sắm và cấp phát hiện vật cho học sinh hệ Dự bị đại học dân tộc theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo (phối hợp với phòng Tài vụ về thủ tục);

– Tham mưu cho Lãnh đạo Nhà trường và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến học sinh, sinh viên theo quy định của Nhà nước và Nhà trường; tìm nguồn học bổng chọ sinh sinh, sinh viên của Trường;

– Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lí hồ sơ nội trú của học sinh;

– Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến học sinh, sinh viên;

– Dự thảo các quy chế, quy định; soạn thảo các báo cáo liên quan tới công tác học sinh, sinh viên;

– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

III. Nhân sự

– Theo quyết định 708/QĐ-DBĐH ngày 01/11/2019, Hiệu trưởng Trường Dự bị đại học TP.HCM phụ trách Phòng CT HSSV.

– Phòng CTHSSV hiện có 11 người. Trong đó có 3 giáo viên kiêm nhiệm, 3 chuyên viên, 4 nhân viên, 1 nhân viên hợp đồng.

– Nhiệm vụ của từng thành viên trong phòng:

+ Cô Nguyễn Thị Thanh Hải – Trưởng phòng, phụ trách chung.

+ Tổ quản lý học sinh:

  1. Thầy Nguyễn Đức Phước – Giáo viên kiêm nhiệm.
  2. Thầy Lê Hồng Văn – Giáo viên kiêm nhiệm.
  3. Cô Nguyễn Thị Hà – Chuyên viên.
  4. Anh Nguyễn Anh Tuấn – Chuyên viên.
  5. Cô Phạm Thị Mỹ Trinh – Chuyên viên

+ Tổ sửa chữa, quản lý vật tư – vệ sinh:

  1. Anh Nguyễn Minh Châu
  2. Anh Phạm Văn Thương
  3. Cô Đào Thị Hằng.

+ Tổ bảo vệ:

  1. Anh Vũ Sĩ Lượng
  2. Anh Trần Thanh Phi

Phòng Công tác HSSV luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường cùng với sự nổ lực của tất cả các thành viên trong các hoạt động. Đó là cơ sở để phòng Công tác HSSV luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường.

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.