Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Khác 1262/CĐ-BGDĐT
  on 25/09/2022 at 12:00 am

  Công điện về việc chủ động ứng phó cơn bão Noru gần Biển Đông

 • Công văn 4735/BGDĐT-GDĐH
  on 23/09/2022 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục đại học

 • Công văn 4742/BGDĐT-QLCL
  on 23/09/2022 at 12:00 am

  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2022-2023

 • Quyết định 2718/QĐ-BGDĐT
  on 21/09/2022 at 12:00 am

  Quyết định Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2023

 • Công văn 4675/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 20/09/2022 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - SV” trong các cơ sở đào tạo năm học 2022 - 2023

 • Công văn 4617/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 19/09/2022 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2022-2023

 • Công văn 4533/BGDĐT-GDĐH
  on 15/09/2022 at 12:00 am

  Về việc tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

 • Công văn 4466/BGDĐT-GDDT
  on 13/09/2022 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục dân tộc

 • Công văn 4471/BGDĐT-GDQPAN
  on 13/09/2022 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2022-2023

 • Công văn 4482/BGDĐT-GDĐH
  on 13/09/2022 at 12:00 am

  Về việc Triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN năm 2022

 • Quyết định 2576/QĐ-BGDĐT
  on 09/09/2022 at 12:00 am

  Quyết định Công nhận hoạt động của tổ chức High Council for Evaluation of Research and Higher Eucation tại Việt Nam

 • Công văn 4427/BGDĐT-GDĐH
  on 09/09/2022 at 12:00 am

  Về việc mời tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 khối GDĐH

 • Quyết định 2577/QĐ-BGDĐT
  on 09/09/2022 at 12:00 am

  Quyết định Công nhận hoạt động của tổ chức The Quality Assurance Agency for Higher Eucation tại Việt Nam

 • Công văn 4342/BGDĐT-GDTX
  on 07/09/2022 at 12:00 am

  Về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

 • Công văn 4255/BGDĐT-TTr
  on 31/08/2022 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

 • Công văn 4268/BGDĐT-GDTC
  on 31/08/2022 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023

 • Quyết định 2508/QĐ-BGDĐT
  on 31/08/2022 at 12:00 am

  Quyết định về việc phê duyệt kết quả Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử.

 • Công văn 4267/BGDĐT-CNTT
  on 31/08/2022 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT, CĐS và thống kê giáo dục năm học 2022-2023

 • Công văn 4216/BGDĐT-GDMN
  on 30/08/2022 at 12:00 am

  Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022-2023

 • Khác 1133/TB-BGDĐT
  on 26/08/2022 at 12:00 am

  Thông báo về việc tổ chức Vòng Chung kết Giải Bóng đá học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc năm 2022

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.