Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Quyết định 2727/QĐ-BGDĐT
  on 23/09/2020 at 12:00 am

  Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

 • Khác 3747/BGDĐT-PC
  on 23/09/2020 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2020 về công tác pháp chế

 • Công văn 3733/BGDĐT-TTr
  on 22/09/2020 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thanh tra/kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ Đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

 • Khác 819/KH-BGDĐT
  on 18/09/2020 at 12:00 am

  Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong ngành Giáo dục

 • Công văn 1482/QLCL-KĐCLGD
  on 17/09/2020 at 12:00 am

  Về việc cung cấp thông tin về công tác bảo đảm và KĐCLGD

 • Công văn 3665/BGDĐT-GDDT
  on 17/09/2020 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục dân tộc

 • Công văn 3661/BGDĐT-GDTC
  on 17/09/2020 at 12:00 am

  Về việc khảo sát, thu thập dữ liệu xây dựng Đề án phát triển Bóng đá phong trào Việt Nam

 • Công văn 3674/BGDĐT-GDQPAN
  on 17/09/2020 at 12:00 am

  Về việc triệu tập Lớp tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh; tập huấn ứng dụng CNTT trong giảng dạy GDQPAN năm 2020

 • Quyết định 2650/QĐ-BGDĐT
  on 16/09/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

 • Công văn 3590/BGDĐT-GDMN
  on 15/09/2020 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non

 • Khác 14/TB-HTQT
  on 15/09/2020 at 12:00 am

  Thông báo Tuyển sinh đi học tại Mông Cổ năm 2020

 • Công văn 3589/BGDĐT-GDTX
  on 15/09/2020 at 12:00 am

  Về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

 • Công văn 3566/BGDĐT-GDTX
  on 14/09/2020 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dụng dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên theo Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT

 • Quyết định 2595/QĐ-BGDĐT
  on 11/09/2020 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2020

 • Công văn 3520/BGDĐT-GDTC
  on 11/09/2020 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2020-2021

 • Công văn 3530/BGDĐT-TTr
  on 11/09/2020 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021

 • Quyết định 2566/QĐ-BGDĐT
  on 09/09/2020 at 12:00 am

  Quyết định phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học

 • Công văn 3465/BGDĐT-QLCL
  on 08/09/2020 at 12:00 am

  Về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 • Công văn 3414/BGDĐT-GDTrH
  on 04/09/2020 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021

 • Công văn 3415/BGDĐT-GDTH
  on 04/09/2020 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.