Danh sách các học sinh K30B5, K30C1, K30D2 chưa đăng nhập hệ thống

Các học sinh có tên theo danh sách sau chưa đăng nhập hệ thống lần nào, có những khó khăn nào, vướng mắc nào thì liên hệ Thầy Tuấn

Tên đệm và tên / Họ Truy cập gần nhất
K30B5_16 K30B5 Chưa lần nào
K30C1_02 K30C1 Chưa lần nào
K30C1_03 K30C1 Chưa lần nào
K30C1_04 K30C1 Chưa lần nào
K30C1_11 K30C1 Chưa lần nào
K30C1_14 K30C1 Chưa lần nào
K30C1_16 K30C1 Chưa lần nào
K30C1_17 K30C1 Chưa lần nào
K30C1_20 K30C1 Chưa lần nào
K30C1_21 K30C1 Chưa lần nào
K30C1_28 K30C1 Chưa lần nào
K30C1_30 K30C1 Chưa lần nào
K30C1_43 K30C1 Chưa lần nào
K30D2_06 K30D2 Chưa lần nào
K30D2_07 K30D2 Chưa lần nào
K30D2_11 K30D2 Chưa lần nào
K30D2_13 K30D2 Chưa lần nào
K30D2_35 K30D2 Chưa lần nào
K30D2_36 K30D2 Chưa lần nào
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.