KQ bình chọn Nhà Giáo tiêu biểu và Nhà Giáo có thành tích xuất sắc

Căn cứ kết quả đề cử từ các đơn vị;

Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh đã họp vào lúc 14 giờ ngày 15/8/2022 để xét chọn Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022 và Nhà giáo có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 – 2022.

Kết quả bình chọn:

1. Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022:

Cô Nguyễn Thị Thanh Hải, Trưởng phòng Công tác Học sinh – Sinh viên, Giáo viên môn Sinh học.

2. Nhà giáo có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 – 2022:

Thầy Lê Hữu Thức, Hiệu trưởng Nhà trường, Giáo viên môn Toán học./.

Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.