Thông báo chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê phòng học

Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh thông báo chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê phòng học với các thông tin như sau:

  1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
  2. Thông tin tài sản đấu giá:

– Tên tài sản: Phòng học cho thuê. Số lượng: 21 phòng, tổng diện tích: 1.460,44m2.

– Đấu giá: Quyền sử dụng phòng học.

– Mục đích sử dụng: Hoạt động dạy học, giáo dục.

– Thời gian sử dụng: từ 6g45 đến 17g45 từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần. Thời hạn cho thuê: 24 tháng.

– Giá khởi điểm: 5.040.000.000 đồng. Bước giá: 50.000.000 đồng.

– Thời gian đấu giá dự kiến: tháng 11/2020.

  1. Yêu cầu đối với đơn vị tổ chức đấu giá:

– Có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

– Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

– Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín về đấu giá tài sản.

– Có chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

– Có khả năng đáp ứng các quy định theo Quy chế đấu giá tài sản của Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh./.

  1. Hồ sơ gồm có: Hồ sơ năng lực; Bản sao giấy phép hoạt động; Phương án đấu giá; Bảng báo giá dịch vụ tổ chức đấu giá.
  2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

– Thời gian: Từ ngày 15/10/2020 đến ngày 22/10/2020 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Quản trị – Thiết bị, Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

 

Nơi nhận:

– BGH (để báo cáo) ;

– P.TC-HC-CT, P.QTTB, P.TV (để thực hiện);

– Lưu: VT, QT-TB, Tài vụ.

 

 

       HIỆU TRƯỞNG

     (đã ký và đóng dấu)

    ThS. Lê Hữu Thức

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.