THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN NGHỈ HỌC CỦA HỌC SINH HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC, DIỆN 30A NHẰM ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Comments are closed.