Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển vị trí Kế toán

Trường Dự bị đại học xin công bố danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển vào vị trí Kế toán viên.

Vui lòng tải về danh sách dưới đây.

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.