Đề án tuyển sinh hệ Dự bị Dân tộc, năm học 2022-2023

Trường Dự bị đại học TP.HCM sau đây công bố bản đề án tuyển sinh hệ Dự bị Dân tộc, năm học 2022-2023. Để biết chi tiết, vui lòng tải về văn bản dưới đây.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.