Hướng dẫn Xây dựng Chi đoàn theo tiêu chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm” năm học 2022 – 2023.

Căn cứ hướng dẫn số 41-HD/TĐTN-BTC ngày 25/10/2019 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở, Chi đoàn “3 nắm, 3 biết, 3 làm” giai đoạn 2019 – 2022;

Nhằm đẩy mạnh thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh năm học 2022 – 2023 và tình hình thực tế của Nhà trường. Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn thông qua thực hiện 3 tiêu chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm”, Ban Thường vụ Đoàn Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn nội dung thực hiện như sau:

Tin bài: Nguyễn Văn Toàn

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.