Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Vẽ tranh tuyên truyền Luật giao thông đường bộ năm 2019

Nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật trong ĐVTN; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn trong việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường, đổi mới các hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật,

Ban Thường vụ Đoàn Trường ban hành Kế hoạch 107-KH/ĐTN tổ chức Cuộc thi Vẽ tranh tuyên truyền Luật giao thông đường bộ năm 2019.

Chi tiết: KH107_An toan giao thong

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.