Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều ngày 23/12/2022, Đảng ủy Trường Dự bị Đại  học Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của Trường.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thức, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo các văn bản của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII như: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Lê Hữu Thức báo cáo Nghị quyết

Thông qua Hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Trường nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, nội dung cốt lõi và điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, làm cơ sở phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, viên chức; tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch và nhận thức lệch lạc.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thư, Phó Bí thư Đảng ủy tặng hoa cảm ơn báo cáo viên

Vương Thị Hương

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.