Các văn bản về tiếp công dân của Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh

Hiệu trường Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh ban hành các văn bản về tiếp công dân:

  1. Quyết định số 112/QĐ-DBĐH ngày 20/2/2023 về Quy định tiếp công dân của Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh.
  2. Văn bản số 113/QĐ-DBĐH ngày 21/2/2023 về Nội quy tiếp công dân.
  3. Thông báo số 114/TB-DBĐH ngày 21/02/2023 về Lịch tiếp công dân của Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh.
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.