Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020

Năm học 2019 – 2020 là năm tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022; là năm tiến hành Đại hội Đoàn Trường nhiệm kỳ 2019 – 2022. Trên cơ sở Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực ĐH-CĐ-TCCN năm học 2019 – 2020,  nhận xét của Ban thường vụ Thành đoàn năm học 2018 – 2019, Chương trình công tác của Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn Trường ban hành Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020.

Thực hiện: Nguyễn Thế Trường

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.