Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3/2023

Căn cứ Kế hoạch số 19-KH/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC của Ban Thường vụ Thành Đoàn ngày 09/02/2023 của về việc tổ chức Tháng Thanh niên năm 2023.

Căn cứ hướng dẫn số 06-HD/TĐTN-BTG.ĐN ngày 06/03/2023 của Ban Thường vụ Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 3 năm 2023 chủ đề: “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”.

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh năm học 2022 – 2023 và tình hình thực tế của Đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3/2023 với các nội dung cụ thể như sau:

Tin bài: Nguyễn Văn Toàn

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.