Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Trường Dự bị Đại học năm 2020

Chi tiết xem tại: KH135_Mau Hinh Thanh nien 2020

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.