Thư mục sách Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cho công cuộc giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Tư tưởng vĩ đại, đạo đức cũng như cuộc đời hoạt động sôi nổi của Người đã trở thành một hệ giá trị văn hóa của loài người, là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng, Nhà nước và của cả dân tộc Việt Nam. Việc tìm hiểu, nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đã và ngày càng trở thành một nhu cầu vừa cơ bản, lâu dài, vừa bức thiết của mọi người dân Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên.

Để góp phần quán triệt quan điểm của Đảng, đồng thời đáp ứng nhu cầu mong muốn tìm hiểu, làm tư liệu, tập san… về Bác Hồ của bạn đọc, Thư viện Trường dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh đã biên soạn “Thư mục Hồ Chí Minh” giới thiệu tất cả tài liệu về Bác Hồ đang hiện có tại thư viện để bạn đọc có thể liên hệ tham khảo.

Thư mục này có 47 biểu ghi tài liệu tương ứng với 47 tựa sách và 71 bản sách. Click tại đây để xem chi tiết.

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.